OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

www.destovkaprodomy.cz

I. Základní informace a kontaktní údaje správce

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je OSVČ Ing. Matouš Hrdina IČ: 08337039 (dále jen „Správce“)

2. Kontaktní údaje správce jsou:
          adresa:            Lukavice, Letohrad 561 51
          email:              destovkaprodomy@gmail.com
          telefon:            +420 608 917 409​​

                 IČO:                  08337039

3.  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, a to jméno, název společnosti, telefonní číslo, email, adresa bydliště.

4.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a prostřednictvím kontaktního formuláře na webu www.destovkaprodomy.cz, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky telefonickou, nebo jinou formou komunikace.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro zodpovězení dotazu na dotační program výzva č. 12/2017 v rámci Národního programu Životní prostředí, dále jen "Dešťovka".

 3. ​Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a ostatní nezbytné údaje pro plnění odborného posudku na uplatnění nároku dotace v programu Dešťovka.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je:

 2. vyřízení Vaší žádosti na požadavek posouzení dotace "Dešťovka" a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce služeb v rámci dotace "Dešťovka" jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

 3. vyřízení Vaší žádosti na objednávku příslušných komponentů a vybavení pro systémy využívající se pro zadržování dešťové vody v rámci projektu Dotace Dešťovka.

 4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • v případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení bude email uchováván po dobu 5ti let, nebo dokud nebude odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže ze všech platforem, které jsou využity k vypracování úkonů spojené s tvorbou odborného posudku nebo pro komunikaci.

V. Příjemci – Zpracovatelé osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • zajišťující služby provozování webových stránek (platforma Wix)

 • zajišťující služby dodávky materiálu a komponent

 • zajišťující služby v souvislosti s provozem (Google)

 • zajišťující marketingové služby

 1. Správce může předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb.

VI. Cookies a jejich zpracování

 1. Pro funkci stránky nevyužíváme soubory Cookies.

VII. Klientova práva:

 1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany správce;

 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů dle čl. 16 GDPR;

 • právo na vymazání osobních údajů z naší evidence dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.

 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 • Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím na destovkaprodomy@gmail.com

VIII. Způsob jakým zabezpečujeme vaše osobní údaje

 1. Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatře­ní zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

 2. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření zejména hesla, antivirový program, šifrování, zálohy a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. S těmito podmínkami souhlasíte, pokud po upozornění na webové stránce pokračujete v procházení obsahu. Procházením obsahu webové stránky po předešlém upozornění potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 9.9.2020.