Jak požádat o dotaci krok za krokem?​

1. Odborný posudek

 Pro žádost o dotace je potřeba odborný posudek. Můžete nás kontaktovat a my vám bezplatně poradíme, jestli máte nárok na dotace. Odborný posudek zpracujeme až po prověření všech náležitostí.

2. Elektronická žádost o podporu přes webové stránky www.dotacedestovka.cz.

 

Jak budete mít zpracovaný OP postupujte podle následujících instrukcí. Vyplňte a odešlete elektronickou žádost o podporu přes webové stránky www.dotacedestovka.cz.

 • Pokud k elektronické žádosti přiložíte i všechny nezbytné dokumenty (včetně formuláře žádosti opatřeného zaručeným elektronickým podpisem), případně pokud dokumenty zašlete prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Fondu, stačí žádost podat elektronicky.

 • Pokud elektronický podpis nebo datovou schránku nemáte, lze metody doručení kombinovat a podepsaný formulář zaslat samostatně a ostatní přílohy vložit elektronicky.

 • V ostatních případech vyplněný formulář žádosti vytiskněte a společně s povinnými přílohami doručte (osobně nebo doporučenou zásilkou) v listinné podobě do 30 kalendářních dnů na podací místo krajského pracoviště Fondu.

 

Co je nezbytné doložit k podání žádosti:

 • formulář žádosti,

 • odborný posudek – obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci a vyčíslení přínosů; zpracovává jej nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant; v posudku musí zpracovatel potvrdit, že „Navržený projekt odpovídá podmínkám Výzvy č. 12/2017 …“​

 • případně další dokumenty:

  • plná moc (pouze v případě zastupování třetí osobou),

  • souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků (pouze v případě, že obytný dům má více vlastníků),

  • dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení (pokud je stavba v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci; samotná evidence místa trvalého pobytu na adrese předmětné nemovitosti není dostačující; jedná se např. o potvrzení vydané obcí, doklady o nákupu paliv, energií a svozu odpadu nebo vyvážení obsahu odpadní jímky či septiku v objemu pokrývajícím celý rok).

Potřebné dokumenty naleznete v sekci Formuláře.

3. Posouzení žádosti


Žádost včetně všech povinných příloh posuzují pracovníci krajského pracoviště Fondu. V případě zjištění nedostatků budete vyzváni k jejich odstranění, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dní. Je-li žádost v pořádku, Fond ji akceptuje. Posouzení žádosti trvá obvykle 3 týdny.

4. Realizace podporovaných opatření


Do 12 měsíců u stávajících domů, resp. do 24 měsíců u novostaveb, od akceptace žádosti zrealizujte podporovaná opatření dle schváleného odborného posudku. V odůvodněných případech můžete písemně požádat Fond o prodloužení lhůty pro doložení dokumentů pro uzavření smlouvy.

Pokud budete používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním další postup. Před vyplacením dotace budete v takovém případě potřebovat dokument prokazující dohodu mezi Vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace, tedy například smlouvu či její dodatek o odkanalizování dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění nebo prohlášení provozovatele kanalizace, že změnu stávající smlouvy o odkanalizování v souvislosti s využitím srážkových vod ke splachování nepožaduje.

5. Doložení dokončení realizace a závěrečné vyhodnocení žádosti


Po dokončení realizace podporovaných opatření musíte doložit doklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory:

 • formulář doložení dokončení realizace a žádost o uvolnění finančních prostředků,

 • faktury za realizaci díla a zhotovení odborného posudku,

 • soupis provedených prací (např. položkový rozpočet, smlouva o dílo, předávací protokol včetně uvedení objemu dodané nádrže, není-li doložen v jiných společně předkládaných dokumentech),

 • potvrzení o úhradě (např. výpis z bankovního účtu),

 • dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele (tj. jakýkoli dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti),

 • ve specifických případech také platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, dokument prokazující dohodu mezi Vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace, souhlas provozovatele kanalizace se zaústěním bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace či dokumenty k veřejné podpoře.

Fond předložené dokumenty během 3 týdnů zkontroluje a v případě zjištění nedostatků vás vyzve k jejich odstranění ve stanovené lhůtě. Dokumenty naleznete v sekcích Formuláře a Vzorové dokumenty. Důležité informace týkající se např. způsobilosti výdajů naleznete v textu výzvy, kap. 8 a také v sekci Často kladené otázky (FAQ).

6. Rozhodnutí ministra a smlouva o poskytnutí podpory


Pokud je žádost bezchybná, je předložena ke schválení. O udělení podpory rozhoduje ministr životního prostředí.

Na základě rozhodnutí ministra a splnění veškerých podmínek s vámi Fond uzavře písemnou smlouvu, která stanoví konkrétní individuální podmínky, za kterých se podpora poskytuje (zejména výše dotace, účel použití, lhůty a způsob čerpání dotace apod.). Smlouvu včetně rozhodnutí ministra vám zašleme v elektronické podobě k podpisu. Smlouvu si řádně prostudujte, vytiskněte a opatřete úředně ověřeným podpisem, následně ji odešlete dle pokynů, které obdržíte spolu se smlouvou, zpět na Fond.

7. Vyplacení podpory


Po doručení Vámi podepsané smlouvy a následném podpisu ředitele Fondu Vám bude převedena dotace na Váš bankovní účet. 

Průběh dotačního řízení:
0. Konzultace systému - probereme problematiku a pomůžeme najít řešení
4. Realizace - po schválení Vám běží čas na realizaci systému (12-24 měsíců) → lze prodloužit
1. Zpracujeme OP - následně zpracujeme odborný posudek (1-2 týdny)
5. Dokončení - doložíte na SFŽP doklady pro uzavření smlouvy
2. Podání žádosti - na základě OP vyplníte online žádost a zašlete na SFŽP 
6. Smlouva - do měsíce od doložení dokončení podepíšete smlouvu, případně se doplní nedostatky. (běžně 2-3 týdny)
3. Schválení - do měsíce od podání žádosti Vám přijde vyjádření o schválení, případně se doplní nedostatky. (běžně 2-3 týdny)
7. DOTACE - po podpisu smlouvy Vám je vyplácena dotace na bankovní účet uvedený v žádosti. (do 3 týdnů)
Peníze na svém účtu můžete mít do 9ti týdnů od podání žádosti. Vše pak závisí na době realizace. 
 
Nárok na dotaci nabývá ve chvíli schválení dotace, tedy v bodě 3 u výše uvedeného schématu a peníze jsou pro vás rezervovány dokud nedoložíte potřebné dokumenty.